Valné zhromaždenie SVU BA

Vážení členovia SVU BA,

dovoľujem si Vás pozvať na

Valné zhromaždenie 2018 SVU BA
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok dňa 6. 12. 2018 o 17:30 h.

v knižnici Centra experimentálnej medicíny SAV,
Ústavu normálnej a patologickej fyziológie,
Sienkiewiczova ul. č. 1, 813 71 Bratislava-Staré mesto

Program Valného zhromaždenia:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
3. Správa o činnosti SVU Bratislava za obdobie od 23. 11. 2017-6. 12. 2018
4. Správa pokladníčky o hospodárení
5. Správa revíznej komisie
6. Voľby nového výboru SVU Bratislava a revíznej komisie pre funkčné obdobie december 2018-december 2020
7. Správa volebnej komisie
8. Diskusia
9. Návrh uznesenia
10. Záver

Vaša účasť je nielen vítaná, ale i žiadúca

Za výbor SVU Bratislava
RNDr. Eva Hanušovská, CSc.