Význam časopisu Mosty v kontexte česko-slovenskej vzájomnosti 🗓

Akcie 2018

Milé dámy, vážení páni, kolegyne a kolegovia, priatelia,
dovoľujem si Vás pozvať na decembrové stretnutie našej SVU,

na ktorom nám

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
(spoluatori: E. Hanušovská, K. Horváthová)

vysokoškolský pedagóg na Katedre filozofie a dejín filozofie

prednesie prednášku, ktorá odznela v júli 2018
na Svetovom kongrese SVU v Prahe

Význam časopisu Mosty v kontexte česko-slovenskej vzájomnosti po rozdelení Česko-Slovenska

vo štvrtok dňa 6. 12. 2018 o 16:30 h

v knižnici Centra experimentálnej medicíny SAV,
Ústavu normálnej a patologickej fyziológie,
Sienkiewiczova ul. č. 1, 813 71 Bratislava-Staré mesto

Tešíme sa na stretnutie s Vami pri kávičke a peknom slove

Po prednáške (cca o 17:30) pozývame členov bratislavskej skupiny SVU na VALNÉ ZHROMAŽDENIE SVU BA

Za výbor SVU Bratislava
RNDr. Eva Hanušovská, CSc.