Ondřej Oliva: Jaroslav Němec Memorial in Ořechov

česky


Památník JUDr. Jaroslava Němce v Ořechově u Uherského Hradiště

Urbanismus obce Ořechova a okolí plánovaného památníku, umístěného ve středu obce v nově vzniklém intimním prostoru – skrytém náměstí, umožňuje vznik samostatného objektu/sochy a tedy nového místa setkání a odpočinku pro obyvatele obce i její návštěvníky.

Památník je koncipován tak, aby nabádal diváka k aktivní účasti a objevování textů ze všech stran. Zvolený materiál: kámen, bronz a hliník podtrhují důležitost a význam osobnosti JUDr. Jaroslava Němce jako čestné osobnosti města Ořechova, jehož život a důležité okamžiky jsou v textech zachyceny. V horní části památníku je umístěn znak obce Ořechova z poniklovaného hliníku, který tak působí jako šperk. Kolem památníku je dokola ochozí plocha, v zemi pak umístěno osvětlení zapínající se stmívacím čidlem.

Díky umístění světel a nasvícení ze země působí památník večer dominantním dojmem v daném okolí, avšak vytváří i příjemnou intimní atmosféru. Láká diváka k bližšímu prozkoumání, usednutí na lavičku a přemýšlení o významu a životě JUDr. Jaroslava Němce.

Architektonická dispozice: okolí tvořené živým plotem vytváří intimní atmosféru památníku. Díky nepříliš vzdálené soše Jana Nepomuckého lze přidat pouze objekt vertikálního charakteru, rozměrem a proporcí z něj vycházející. Pomyslný pandán podobného významu.

Význam, tvarosloví: žulový obelisk subtilního charakteru, evokuje kmen stromu, uzavřenou knihu, hmotu drženou v celku bronzovými obručemi.

Číslo 3: texty na stuhách rozdělené do 3 období života, 3 vydané části knihy.
Dolní část – Obrana národa, voják, život v emigraci, založení Společnosti pro vědy a umění v USA.
Střední část – Jméno, Ořechov, ústřední motiv a životní prohlášení
Horní část – Folklor, historie, hudba

Odkazy k obci – Nahoře znak obce, kresba v prostoru. Estetický a dekorativní prvek- listy ořešáku stříbrného – odkazující k místu, ke knize i znaku obce. Znovu-obrůstající strom.

Objekt je navržen a povrchově upraven tak, aby odolal povětrnostním vlivům i útoku vandalů.

Další články na portálu JUDr. Jaroslav Němec Memorial

English


The urbanism of the town of Ořechov and the surroundings of the planned memorial situated in the town centre in a newly created intimate area – a hidden square, allows erection of an independent object/statue, of a new meeting point and place of relaxation for residents and visitors.

The memorial is designed to encourage the spectator to actively participate and discover texts from all sides. The selected materials – stone, bronze and aluminum – highlight the significance of Dr. Jaroslav Němec as an honorary personality of Ořechov. The texts capture his life and important milestones. The top part of the memorial features the town emblem of Ořechov made of nickel-plated aluminum, which looks like a jewel. There is a walking area around the memorial with light-sensor operated lighting placed in the ground.

Thanks to the lights position and illumination from the ground, the memorial gives a dominant impression in the area while creating a pleasant intimate atmosphere. Spectator is lured to come closer for a more detailed view, to sit down on a bench and ponder upon the significance and the life of Dr. Jaroslav Němec.

Architectural Layout: The surrounding area is formed by a green fence, creating an intimate atmosphere for the memorial. Due to the nearby statue of John of Nepomuk, only a vertical object with similar dimensions and proportions can be added as an imaginary counterpart of similar importance.

Significance, Morphology: A slender granite obelisk that evokes a tree trunk, a closed book, a mass held together by bronze hoops.

Number 3: Texts on ribbons divided into 3 periods of life, 3 parts of book.
Bottom part – Defense of the nation, soldier, life in emigration, founding of the Czechoslovak Society of Arts & Sciences.
Middle part – Name, Ořechov, central theme and life statement.
Top part – Folklore, history, music.

References to the town – Emblem of the town in the top section, a drawing in space. Aesthetic and decorative element – leaves of white walnut tree – refers to the place, the book and the town emblem. A budding tree.

The object is designed and surface-treated to withstand weather conditions and vandal attacks.

READ MORE